Mega Stack

 1Wild Felix 
 2Zolfaghari Amir 
 3Tweety 
 4Altin Elias